Wettelijke informatie voor bezoekers van de website Pont Neuf Advocatuur

Inhoud:

1.       Wettelijke informatie conform de Verordening op de Advocatuur

2.       Klachtenregeling

3.       Privacyverklaring

1.       Wettelijke informatie conform de Verordening op de Advocatuur

a.       Het bedrijf waarmee u een overeenkomst van opdracht sluit is Pont Neuf Advocatuur, advocatenkantoor van mr. E.M.A. Grunberg, advocaat aan de Balie van Parijs (Avocat au Barreau de Paris), tevens ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten als EU-Advocaat, met kantooradres Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL ’s-Gravenhage, KvK-nr. 72.85.94.31.

b.       Pont Neuf Advocatuur is geen gemeenschappelijk naam of samenwerkingsverband.

c.       Voor het geval mr. Grunberg niet beschikbaar zou zijn als gevolg van een ongeluk of langdurige ziekte is er een vervangingsregeling getroffen met mr. Isabelle Heuzé (https://www.ihfiscalplus.com/nl/, maitre.heuze@gmail.com) en mr. Catherine Gambette (http://gambette-avocat.fr/, gambette@gambette-avocat.fr).

d.       Mr. Grunberg is voor beroepsaansprakelijkheid individueel verzekerd.

e.       De kantoorklachtenregeling is hieronder opgenomen onder 2.

f.        Pont Neuf Advocatuur ontvangt in Nederland geen derdengelden.

g.       mr. Grunberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het hoofdrechtsgebied "Algemeen" geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

2. Kantoorklachtenregeling

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • advocaat: Pont Neuf Advocatuur;
 • cliënt: de natuurlijke-  of de rechtspersoon voor wie de advocaat optreedt in hoedanigheid van advocaat;
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de behandeling van de klacht.

Artikel 2  Toepassingsbereik

a.     Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.
b.     Iedere advocaat van Pont Neuf Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3  Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze te behandelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en analyse van klachten.

Artikel 4  Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar en is te raadplegen op de website www.pontneufadvocatuur.nl.  De advocaat wijst de cliënt voor of bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht op het bestaan van de klachtenregeling en dat deze regeling van toepassing is op de dienstverlening van de advocaat ten behoeve van de cliënt.
 2. De advocaat draagt er zorg voor dat in de algemene voorwaarden en/of in de opdrachtbevestiging staat vermeld bij welke onafhankelijke instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd.

Artikel 5  Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht in behandeling genomen door mr. E.M.A. Grunberg, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager en maakt daarbij bekend dat hij optreedt als klachtenfunctionaris.
 3. De klachtenfunctionaris stelt zowel de klager als de advocaat over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting respectievelijk een reactie te geven op de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris streeft er naar om samen met de klager en de advocaat over wie is geklaagd tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 5. De klachtenfunctionaris streeft er naar om de klacht binnen 4 weken na ontvangst af te handelen. Indien dit niet mogelijk is informeert de klachtenfunctionaris de klager hierover schriftelijk en onder opgave van reden. Tevens geeft de klachtenfunctionaris aan binnen welke termijn na verloop van de 4 weken de klacht zal worden afgehandeld, althans binnen welke termijn er naar zal worden gestreefd om de klacht af te handelen.
 6. Indien tussen klager en de advocaat over wie is geklaagd geen overeenstemming wordt bereikt die leidt tot intrekking van de klacht dan zal de klachtenfunctionaris zijn oordeel geven over de gegrondheid van de klacht.
 7. Het oordeel van de klachtenfunctionaris wordt schriftelijk en met redenen omkleed bekend gemaakt aan de klager en aan de advocaat over wie is geklaagd.
 8. Klachten als bedoeld in deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/ (consumenten) en op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur-zakelijk/ (zakelijke cliënten).
 9. Geschillen n.a.v. uitspraken van de Geschillencommissie die volgens de geldende regels vatbaar zijn voor hoger beroep worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 10. Geschillen die niet voor bovengenoemde Geschillencommissie vatbaar zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 6  Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en de advocaat over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager neemt eveneens strikte geheimhouding in acht. Dit betekent dat de klager zich gedurende de behandeling van de klacht niet zal wenden tot de pers en zich niet zal uitlaten over de klacht op sociale media of anderszins.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de interne behandeling van de klacht.

Artikel 7  Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige behandeling en afhandeling van de klacht.
 2. De advocaat over wie is geklaagd verleent zijn/haar volledige medewerking bij de behandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van het verloop van de behandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier en een klachtenregister bij.

Artikel 8  Klachtregistratie en evaluatie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het onderwerp van de klacht, de gegevens van klager en overige gegevens die voor de behandeling van de klacht nodig kunnen zijn.
 2. Het kantoor evalueert minimaal één keer per jaar eventuele klachten en de behandeling van die klachten. Tevens worden zo mogelijk verbeteringen in de dienstverlening doorgevoerd naar aanleiding van klachten.

3.     Privacyverklaring

Pont Neuf Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pontneufadvocatuur.nl/

Pont Neuf Advocatuur, Spaces Rode Olifant, Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag, Nederland Telefoon: +31 702400860.

Elisabeth Grunberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Pont Neuf Advocatuur Zij is te bereiken via e.grunberg@pontneufadvocatuur.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pont Neuf Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens wederpartij (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verweken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, bv. over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pont Neuf Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • Voor de administratie van het kantoor
 • Voor de controle op belangenconflicten, bij het aanvaarden van een nieuwe opdracht.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Pont Neuf Advocatuur. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Pont Neuf Advocatuur. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Pont Neuf Advocatuur gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Pont Neuf Advocatuur zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pont Neuf Advocatuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pont Neuf Advocatuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pont Neuf Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pont Neuf Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bv. de toeleverancier van het boekhoudpakket, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pont Neuf Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pont Neuf Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Pont Neuf Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Pont Neuf Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Pont Neuf Advocatuur toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Pont Neuf Advocatuur gebruik maakt van de diensten van derden, zal Pont Neuf Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pont Neuf Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@pontneufadvocatuur.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een foto van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De foto kunt u maken met de applicatie KopieID van de Nederlandse overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via contact@pontneufadvocatuur.nl

Pont Neuf Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.