Uw zaken in Frankrijk - ingrijpende aanpassingen van het contractenrecht

vrijdag 10 april 2020

Op 23 maart jl. is in Frankrijk bij wet een ‘sanitaire noodtoestand’ (état d’urgence sanitaire) uitgeroepen. Naar aanleiding daarvan zijn er vorige week een groot aantal overheidsbesluiten bekendgemaakt, die nu in werking getreden zijn.

Dit artikel schetst in grote lijnen in hoeverre lopende contracten daardoor worden geraakt.

1. Bent u partij bij een contract waarop Frans recht van toepassing is?

Ø  Termijnen waarvan niet-nakoming betaling van een dwangsom of toepassing van een boeteclausule, ontbindende voorwaarde of een bepaling betreffende verval van rechten met zich meebrengt, zijn per 12 maart 2020 opgeschort.

Twee maanden na het einde van de noodtoestand zullen de termijnen weer beginnen te lopen. Zoals het nu staat, eindigt de noodtoestand op 24 mei 2020, maar verlenging is mogelijk. Omdat de definitieve einddatum van de noodtoestand nog niet bekend is, is het niet mogelijk nu al aan te geven op welke datum de opgeschorte termijnen zullen eindigen.

Ø  Dwangsommen en boetes die op 12 maart 2020 al liepen, zijn per die datum opgeschort. Deze zullen één dag na het einde van de noodtoestand weer beginnen te lopen.

Ø  Termijnen voor opzegging en stilzwijgende verlenging van contracten (denk bijvoorbeeld aan verzekeringen of huurovereenkomsten) die aflopen tussen 12 maart 2020 en de einddatum van de noodtoestand, zijn opgeschort tot 3 maanden na die einddatum.

Ø  Overige contractuele verplichtingen worden niet door deze overheidsbesluiten geraakt en blijven van kracht. Er is geen algemene opschorting voor betalingsverplichtingen. De vraag of er sprake is van force majeure wordt beantwoord volgens de bestaande regels: per geval wordt bekeken of aan de voorwaarden voor force majeure is voldaan.

Er is in Frans recht sprake van force majeure wanneer zich een gebeurtenis voordoet die een partij verhindert zijn verplichtingen na te komen én die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

-      de gebeurtenis ligt buiten de controle van de partij die een beroep doet op force majeure;

-      de gebeurtenis was redelijkerwijs niet te voorzien op het moment van afsluiten van het contract;

-      de gebeurtenis maakt het nakomen van de verplichting onmogelijk (nakoming tegen hogere kosten of met vertraging valt hier dus niet onder).

Meestal wordt een pandemie op zich niet erkend als force majeure; dwingende overheidsmaatregelen kunnen natuurlijk wel een geval van force majeure zijn. Dit hangt af van de omstandigheden, die door de rechter kunnen worden getoetst.

2. Doet u zaken met een Frans bedrijf en Nederlands recht is van toepassing op uw contracten of weet u niet welk recht van toepassing is?

Als Nederlands recht op uw contract van toepassing is, wordt u in principe niet geraakt door bovenstaande bepalingen. U kunt er wel indirect mee te maken krijgen, bijvoorbeeld als u in Frankrijk een incassoprocedure wilt starten. In dat geval kan bovenstaande informatie u helpen om de verwachtingen van uw Franse zakenpartner te peilen.

Als u niet weet welk recht van toepassing is, is het niet uitgesloten dat bovenstaande aanpassingen van het contractenrecht voor u gelden en is het zaak om hier, voor zover nodig, duidelijkheid over te krijgen door de juridische situatie te laten analyseren.

4 april 2020

Dit artikel beval algemene informatie. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Auteursrechten voorbehouden.

Terug naar actueel